Biuletyn Informacji Publicznej Nabór na stanowiska - NABÓR NA STANOWISKA - Zespół Placówek Specjalnych

Zespół Placówek Specjalnych
Ostatnia aktualizacja strony: 27.03.2019, 08:18

NABÓR NA STANOWISKA

Środa, 09 kwietnia 2014

Nabór na stanowiska

Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy zatrudni nauczyciela języka angielskiego.
Miejsce pracy – Legnica.


Umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagane wykształcenie:

 • wyższe magisterskie na kierunku filologia angielska,
 • kwalifikacje pedagogiczne,

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zpslegnica.edu.pl  lub złożenie osobiście w siedzibie ZPS w Legnicy, ul. Rycerska 13 oraz zamieszczenie klauzuli związanej z przetwarzaniem danych w ramach procesu rekrutacyjnego:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na dołączenie mojej oferty pracy do bazy danych kandydatów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.,( Dz. U.2002 Nr 101 poz. 926, ze zm.) Jednocześnie oświadczam, że dane zostały przesłane dobrowolnie oraz, że zostałam poinformowana o prawie wglądu do nich oraz do ich poprawiania„.


Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-księgowego.

 

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy,

ul. Rycerska 13, 59-220 Legnica, tel. 76 723 31 14

 

Określenie stanowiska urzędniczego:

księgowy w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy

Wymiar czasu pracy               - 1 etat

Liczba stanowisk pracy          - 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania niezbędne:

1. Wymogi określone w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz.902),

2. Wykształcenie:

 • ukczone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające wyższe studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej rocznapraktykaw księgowości lub
 • ukczona średnia, policealna lub pomaturalnaszkoła ekonomicznai co najmniej rocznapraktykaw księgowości lub
  • posiada wykształcenie średnie ekonomiczne i staż pracy 2 lata w tym roczna praktyka w księgowości.

3. Posiada znajomość przepisów:

 • podatkowych,
 • dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.

4. Posiada znajomość programów komputerowych z zakresu obsługi księgowości, mile widziana znajomość VULCANA oraz bankowości elektronicznej.

5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office.

Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność pracy w zespole,
 2. Dyspozycyjność i komunikatywność,
 3. Odporność na stres,
 4. Wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań na stanowisku księgowego:

 1. Uzgadnianie stanów kont analitycznych.
 2. Wydawanie i kontrola druków ścisłego zarachowania.
 3. Dokonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych(wypłat i przyjmowanie wpłat).
 4. Prowadzenie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowo-finansowymi.
 5. Terminowe rozliczanie zaliczek pobranych przez osoby upoważnione.
 6. Prowadzenie i obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, organizowanie działalności socjalnej, obsługa finansowa.
 7. Rozliczanie wyżywienia tj.: sporządzanie rozliczeń, wystawianie faktur i not księgowych, kontrola stanu zadłużenia.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

 1. List motywacyjny,
 2. Pełny życiorys zawodowy,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 5. Kserokopię dowodu osobistego, lub kserokopię dokumentu poświadczającego obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru karnego),
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych – zobowiązani są do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na półpiętrze – brak windy,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • praca jednozmianowa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za październik 2017r. wynosi poniżej 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: ”Nabór na stanowisko urzędnicze księgowej w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy” do dnia 04.12.2017r., w sekretariacie ZPS w Legnicy, ul. Rycerska 13.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu do Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Weryfikacja ofert pod względem formalnym zostanie dokonana w dniu 05.12.2017r.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane mailowo i telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty osób, które się nie zakwalifikowały, po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w dziale kadr - tel. 76 7233 430.

 Legnica, 22 listopada 2017 r.

Pliki do pobrania

 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  11.12.2017 08:23
  248.66 KB
  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy na stanowisko księgowa

Metadane

Data publikacji : 09.04.2014
Data modyfikacji : 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Placówek Specjalnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumił Leśnikowski
Osoba udostępniająca informację:
Bogumił Leśnikowski Zespół Placówek Specjalnych
Osoba modyfikująca informację:
Bogumił Leśnikowski
©-2019 Zespół Placówek Specjalnych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL