Ostatnia aktualizacja strony: 25.01.2023, 19:05

NABÓR NA STANOWISKA

Środa, 25 stycznia 2023

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KSIĘGOWEGO W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

Nazwa i adres organizatora naboru:
Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica

Data planowanego zatrudnienia:
1 marca 2023

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sprawdzanie, dekretowanie i księgowanie wydatków i dochodów jednostki;
 2. miesięczne uzgadnianie kont oraz wydatków z kosztami;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych oraz analiz i informacji;
 6. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowanie;
 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych jednostki (amortyzacja, umorzenie);
 8. naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wymagania:

 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne, techniczne lub ogólnokształcące.
 2. Wymagania konieczne

Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowy powinna spełniać następujące niezbędne
wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie z zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego,
 6. podstawowa znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansachpublicznych,
 7. podstawowa znajomość klasyfikacji budżetowej,
 8. podstawowa znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 9. podstawowa znajomość gospodarki kasowej,
 10. podstawowa znajomość ewidencji wpłat i naliczeń dochodów budżetowych,
  w szczególności opłat za pobyt i żywienie w jednostce oświatowej,
 11. podstawowa znajomość przepisów ZFŚS
 12. podstawowa znajomość i obsługa programów MS Word, MS Excel.

Wymagania dodatkowe:

 1. chęć samodoskonalenia, samodzielność,
 2. podstawowa znajomość programu Finanse Optivum, PekaoBiznes 24

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Pełny życiorys zawodowy.
 2. Dane kontaktowe (telefon lub e-mail)
 3. Informacja o posiadanych dyplomach i świadectwach potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Inne informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe wraz ze zobowiązaniem kandydata do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, w przypadku zatrudnienia;
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji – załącznik nr 1

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy.
Praca w pomieszczeniach budynku administrowanego przez Zespół Placówek Specjalnych
w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 3. Bezpieczne warunki pracy. Budynek jest wyposażony w windę przystosowaną do przewozu osób.

Stanowisko pracy.
Stanowisko objęte naborem znajduje się na parterze budynku w pomieszczeniu biurowym. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ nabór na stanowisko księgowego” do dnia 03.02.2023 r. w sekretariacie głównym Zespołu Placówek Specjalnych  - pokój nr A103 na parterze, przy ulicy Mazowieckiej 3 w Legnicy.

Dodatkowe informacje.
Po przeprowadzeniu analizy dokumentów wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/e-mail o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
Dokumenty składane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną.  
Po dokonanym naborze w wymaganym prawem terminie dokumenty kandydatów są niszczone lub na wcześniej złożony wniosek zwracane na adres zamieszkania listem zwykłym.

Dyrektor
                                                                                                              Zespołu Placówek Specjalnych
                                                                                                                               w Legnicy
                                                                                                                           Bożena Zakowicz

Legnica, 24 stycznia 2023 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.01.2023
Data modyfikacji : 25.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Placówek Specjalnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Aponowicz
Osoba udostępniająca informację:
Bogumił Leśnikowski Zespół Placówek Specjalnych
Osoba modyfikująca informację:
Bogumił Leśnikowski
©-2023 Zespół Placówek Specjalnych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL