Ostatnia aktualizacja strony: 25.01.2023, 19:05

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Specjalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zps.bip.legnica.eu/zps.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogumił Leśnikowski, e-mail: blesnikowski@zps.legnica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 531046275. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • W Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 3 funkcjonują dwa wejścia w tym wejście główne A, oraz drugie wejście B z poziomu 0 wraz windą transportową.
  • Obiekt nadzorowany całodobowo, kontrola osób wchodzących do placówki.
  • W budynku szkolnym znajdują się szerokie, proste korytarze bez progowe. Dodatkowo do przemieszczania się osób niepełnosprawnych służą cztery platformy schodowe, usytuowane przy ciągach schodowych.
  • Placówka szkolna posiada wyznaczone toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Dostępne miejsca parkingowe na placu wewnętrznym. Ilość miejsc ograniczona. Dodatkowe miejsca parkingowe na parkingu osiedlowym. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
©-2023 Zespół Placówek Specjalnych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL