Ostatnia aktualizacja strony: 27.06.2024, 13:22

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Specjalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zps.bip.legnica.eu/zps.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogumił Leśnikowski, e-mail: blesnikowski@zps.legnica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 531046275. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Domostawie i przechodzenie przez obszary kontroli.

Budynek Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy znajduje się przy drodze gminnej Nr 107762D oraz 107873D. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony. Obiekt jest ogrodzony. Do budynku prowadzą trzy wejścia:

  • wejście główne A znajduje się od ul. Pomorskiej, prowadzi do niego droga gminna Nr 107762D.Przed drzwiami głównymi znajdują się dwa stopnie schodowe i spocznik, oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony kostką.
  • wejście B – znajduje się od ul. Tatrzańskiej, prowadzi do niego droga gminna Nr 107873D.Wejście do budynku znajduje się na poziomie O. Na tym poziomie dostępna jest winda osobowa. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony kostką.
  • wejście C-znajduje się od ul. Tatrzańskiej, prowadzi do niego droga gminna Nr 107873D.Wejście do budynku znajduje się na poziomie O. Przemieszczanie jest możliwe za pomocą schodów lub schodołazu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkolny składa się czterech segmentów i sali gimnastycznej połączonych łącznikami. Szkoła posiada cztery kondygnacje w tym trzy nadziemne.W placówce znajdują się szerokie korytarze i klatki schodowe. W budynku jest jedna winda osobowa znajdująca się przy wejściu B oraz pięć platform do transportu osób niepełnosprawnych, rozlokowanych na terenie placówki. Lokalizacja platform: cztery na poziomie 0 przy wejściu A (1), łącznik z basenem „Bąbelek” wyjście na patio (2), jedna na poziomie -1 korytarz prowadzący do sali gimnastycznej.Stały podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu A. Przy wejściu B znajduje się wjazd bezpośrednio z poziomu 0.Placówka posiada jeden schodołaz.W szkole znajduje się 8 toalet dla niepełnosprawnych, które umieszczone są na piętrach od -1(1), 0(3), 1(2), 2(2). schody są szerokie, itd. Drzwi od sal są zabudowane, natomiast od korytarzy są częściowo przeszklone, otwierane ręczniena zewnątrz.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W placówce znajduje się schodołaz oraz podnośniki dla niepełnosprawnych dzieci. W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a. Przy drzwiach funkcjonują powiększone tabliczki tyflograficzne dla osób niewidomych i słabowidzących.Wewnątrz budynku funkcjonują oznaczenia kontrastowe (oklejone drzwi wejściowe, oklejone schody z projektu). W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem szkoły jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnim. Zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.
Pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399). Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

©-2024 Zespół Placówek Specjalnych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL